Bekendmaking van het voornemen tot verkoop van gemeentegrond bij Steinderweg 13 STEIN

Met deze publicatie geeft de gemeente Stein uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Strook gemeentegrond

Adres: Steinderweg 13 Stein
Kadastraal Perceel: gemeente Stein sectie F perceelnummer 1221 (gedeeltelijk)
Oppervlakte: circa 94 m².

Voornemen tot aangaan koopovereenkomst

De gemeente Stein is voornemens om een koopovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van Steinderweg 13. De eigenaar gaat de betreffende gemeentegrond gebruiken voor de bestaande voortuin/inrit bij zijn woning.

De eigenaar van Steinderweg 13 is de enige serieuze gegadigde gelet op het bestaande gebruik van de gemeentegrond

Naar het oordeel van de gemeente is de eigenaar van de Steinderweg 13 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor verkrijging van de strook grond. In de nota Grond- en vastgoedbeleid, vastgesteld door de Raad op 31 januari 2019, wordt bij het verkopen van voor verkoop in aanmerking komende gemeentelijke groenstroken en restpercelen de onderstaande volgorde aangehouden.

  1. Huidige gebruiker
  2. Eigenaren aangrenzende percelen. Aan huurders van woningen op aangrenzende percelen wordt niet verkocht in verband met problemen bij wisseling van de huurders.
  3. Andere belangstellenden.

De eigenaar van Steinderweg 13 is de huidige gebruiker van de voor verkoop in aanmerking komende gemeentelgrond en komt hierdoor als eerste gegadigde voor koop in aanmerking. Bovendien grenst het huisperceel Steinderweg 13 aan de te verkopen grond. Daarnaast zijn er vanuit groen-, verkeers- en stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren tegen de verkoop.

Vervaltermijn

Als je bezwaar hebt tegen dit voornemen, dan dien je dit uiterlijk binnen 20 dagen na publicatie van dit voornemen (in dit geval tot en met 10 april 2023), kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Stein, onder vermelding van “Reactie op voornemen tot aangaan verkoopovereenkomst strook grond bij Steinderweg 13 Stein”. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.

Luchtfoto

Luchtfoto Steinderweg 13

Meer items laden